Even geduld

Mixte shop icon Mixte shop logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout KLEDING ACCESSOIRES SCHOENEN JUWELEN CADEAUBON

Privacy

Privacy- & Cookieverklaring Mixte BV


Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke

voor de verwerking: Mixte met maatschappelijke zetel Mixte BV in de K.B.O. onder nummer

BE0873.156.188 (hierna: “Mixte”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want hij bevat

essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden

gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze

website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te

hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord,

alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1. Mixte leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd

door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het

Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

2. Mixte stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese

Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van

persoonsgegevens.

3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Mixte. Een

verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke

Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

• Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

• Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in

het formulier, alsook uw IP-adres;

• Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en

wachtwoord;

• Categorie 4: via cookies.

2.2. Mixte kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Mixte zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden

gebruiken:

• Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van

persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personenof bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen

van Mixte om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

• Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van

onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd

gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing,

met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

• Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties,

met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

• Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie

verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van

bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor

een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt -in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal

in papieren en/of elektronische vorm, kan Mixte uw gegevens gebruiken voor het verzenden van

marketing en ander materiaal met betrekking tot Mixte, haar producten en/of diensten. Mixte kan

de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Mixte bewaarde

documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door

bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e -

mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Mixte, waarbij zij haar

bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Mixte failliet gaat, kan zulks

betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten

van Mixte geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Mixte zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Mixte uw

gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle

omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Mixte zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins

commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij

met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Mixte uw persoonsgegevens ingevolge een

gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet - of regelgeving moet onthullen.

Mixte zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander

aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk

is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen

Mixte en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook

van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Mixte. Daarnaast heeft u

steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te

verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van

persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens

voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in

gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere

verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het

recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar

hello@mixte.be, per post naar Mixte BV, Mechelsestraat 39, 3000 Leuven, België

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan

geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een

vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en

organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet -

toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens

verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Mixte aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade

die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet

toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk

voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw

identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw

persoonsgegevens aan onze werknemers.

2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verpl ichtingen

tegenstelbaar te maken

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Mixte en geplaatst op de harde

schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons

gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te

onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere

gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website

te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen

van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van

cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie

policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of

bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of

technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de

verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen

geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van

deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4.Uw toestemming:

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw

navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde

functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw

persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u

hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Mechelsestraat 39B-3000 Leuvenhello@mixte.beMixte shop+32 16 22 49 59 Retourformulier